Venusaur EX (Venusaur-EX Special Jumbo Card Pack 2016) (XY-P)

Venusaur-EX Special Jumbo Card Pack

 

Find on eBay  Bulbapedia